Kraków, 22 marca 2021r.

 

Statut Fundacji „W Świecie Muzyki "

- Tekst jednolity

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Fundacja "W Świecie Muzyki", zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  (tekst jednolity: Dz. U. Nr 46, poz. 203
  z 1991r.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 234 poz. 1536, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Kusior, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Wyroślak w Kancelarii Notarialej w Krakowie dnia 19.02.2021r.

 

 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, Fundacja może dla właściwego realizowania swoich celów prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnie oraz poprzez współpracę
  z instytucjami Unii Europejskiej i innych krajów.

 

 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest: Minister Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego .

 

 • 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 • 5

Fundacja może używać znaków graficznych ją wyróżniających oraz posługiwać się pieczęcią z nazwą Fundacji, określającą jej adres i siedzibę.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

 • 6

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania talentu, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków. Wspieranie rozwoju życia muzycznego na terenach objętych działaniem Fundacji. Popularyzacja w kraju
i poza jego granicami twórczości artystów, a w szczególności klarnecistów i innych muzyków instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów i teoretyków muzyki związanych z terenem działania Fundacji. Wspieranie lokalnych działalności kulturowych w Polsce i za granicą, także poprzez rozwój turystyki i krajoznawstwa.

 

 • 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • promowanie młodych twórców w kraju i za granicą,
 • organizację i udział w imprezach promujących artystów, zwłaszcza muzyków,
 • organizację festiwalu młodych talentów,
 • organizację koncertów, występów, wystaw, konkursów, wernisaży prac młodych twórców w kraju i za granicą,
 • organizację konsultacji, lekcji mistrzowskich, warsztatów i spotkań z wybitnymi artystamii pedagogami,
 • skupianie wokół idei Fundacji dydaktyków, działaczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi,
 • organizowanie przedsięwzięć artystycznych, sympozjów i konferencji w Polsce
  i za granicą z udziałem artystów i naukowców polskich oraz zagranicznychw celu wymiany myśli i doświadczeń,
 • propagowanie rozwoju edukacji muzycznej,
 • współpraca z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności artystycznej i edukacyjnej,
 • organizacja i finansowanie różnych projektów artystycznych i edukacyjnych,
 • tworzenie stron internetowych poświęconych sztuce i edukacji artystycznej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

 

 • 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

 • 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (cztery tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

 • 10
 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji od osób prawnych,
 • zbiórek i imprez publicznych,
 • majątku fundacji,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • dotacji z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
 • dotacji z instytucji Unii Europejskiej,
 • odsetek i lokat bankowych.
 1. Przychody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane na działalność statutową.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

 • 11

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

 • 12
 1. Zarząd składa się z od 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Skład pierwszego i kolejnych Zarządów powołuje Fundatorka.
 4. 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
 6. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 7. śmierci członka Zarządu,
 8. odwołania przez Fundatora.
 9. Fundator może odwołać członka Zarządu w przypadku utraty do niego zaufania. Odwołanie członka Zarządu jest skuteczne z chwilą doręczenia mu oświadczenia Fundatora o odwołaniu.
 10. Fundator może zostać czonkiem Zarządu .
 11. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 • 13
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • zmiana statutu,
 • połączenie z inną Fundacją o podobnym profilu działania lub likwidacja Fundacji.

 

 • 14
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
  raz na rok. Posiedzenie może odbyć się w formie stacjonarnej lub zdalnej.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym,
  na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów
  przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia
  nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decydującym będzie głos Prezesa.

 

 • 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

 • 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 • 17
 1. Fundacja może się współpracować z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach współpracy z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
  do głosowania.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

 • 18
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury
  i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

 

 

 

[1] Opracowano na podstawie Statutu z dnia 19.02.2021 r i uchwały zmieniającej z dnia 22.03.2021